Privaatsusteatis

Käesolev privaatsusteatis kohaldub Andmesubjektile Vastutava Töötleja veebilehe moamidisain.ee külastamisel ja veebilehe kaudu toodete tellimisel, Vastutava Töötlejaga veebilehe, elektronposti aadressi või sotsiaalmeedia kontode kaudu kontakteerumisel ning Vastutava Töötleja hallataval sotsiaalmeedia kontol loosis osalemisel.

Isikuandmete töötlemisega seoses tekkinud küsimuste ja vastuväidete esitamiseks ning Isikuandmete töötlemisest tulenevate õiguste teostamiseks palume Andmesubjektil saata päring Vastutava Töötleja elektronposti aadressile moamidisain@gmail.com.

1. Mõisted

·Andmesubjekt – Vastutava Töötleja jaoks tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik;

·Isikuandmed – igasugune teave Andmesubjekti kohta, mis võimaldab Andmesubjekti otseselt või kaudselt tuvastada;

·Isikuandmete töötlemine – Isikuandmete või nende kogumitega tehtav mistahes automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, muuhulgas Isikuandmete kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

·Vastutav Töötleja – Isikuandmete töötleja, kes määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesoleva privaatsusteatise tähenduses Moami OÜ, registrikood 14881636, aadress Uus-Sadama tn 11-8, Tallinn 10120, Eesti, elektronposti aadress moamidisain@gmail.com;

·Vastutava Töötleja veebileht – moamidisain.ee;

·Vastutava Töötleja hallatavad sotsiaalmeedia kontod – Instagram’i konto moamidisain ja Facebook’i leht Moami Disain;

·Müügileping – Andmesubjekti ja Vastutava Töötleja vahel sõlmitud müügileping, millega Vastutav Töötleja kohustub Andmesubjektile üle andma toote omandi ja Andmesubjekt kohustub tasuma toote eest tasu;

·Kinkeleping – Andmesubjekti ja Vastutava Töötleja vahel sõlmitud kinkeleping, millega Vastutav Töötleja kohustub Andmesubjektile loosi võitmise korral tasuta üle andma toote ja tegema võimalikuks toote omandi ülemineku Andmesubjektile. Andmesubjektil ei lasu kinkelepingust tulenevalt kohustusi.

2. Isikuandmete töötlemise sisu, õiguslik alus, eesmärk ja säilitamine

2.1. Vastutava Töötleja veebilehe vahendusel toodete tellimisel

2.1.1. Vastutava Töötleja veebilehe vahendusel toodete tellimisel kogub ja säilitab Vastutav Töötleja järgmiseid andmeid: Andmesubjekti ees- ja perekonnanimi, elektronposti aadress, telefoni number, arvelduskonto number, arve aadress (sealhulgas tänav, maja, korter, linn, postiindeks) ning juriidilise isiku puhul täiendavalt juriidilise isiku ärinimi ja registrikood.

2.1.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk on:

2.1.2.1. Müügilepingu sõlmimine, sellele eelnevate meetmete võtmine ja Müügilepingu täitmine eesmärgiga sõlmida ja täita Andmesubjektiga sõlmitud Müügilepingut, sealhulgas toimetada Andmesubjektile kaubad kätte;

2.1.2.2. Seadusest tuleneva kohustuse täitmine eesmärgiga vastata Vastutaval Töötlejal lasuvatele raamatupidamislikele ja maksuarvestuslikele nõuetele.

2.1.3. Müügilepingu sõlmimise ja täitmisega seoses kogutud Isikuandmeid säilitatakse kolm aastat alates Isikuandmete kogumisele järgnevast aastast. Seadusest tulenevate kohustuste täitmisega seoses kogutud Isikuandmeid säilitatakse seitse aastat alates vastava kirje kui raamatupidamise algdokumendi tekkest, arvestades raamatupidamise seadusest tulenevaid nõudeid.

2.2.  Vastutava Töötleja veebilehe vahendusel Vastutava Töötlejaga kontakteerumisel

2.2.1. Vastutava Töötleja veebilehe vahendusel Vastutava Töötlejaga kontakteerumisel võib Vastutav Töötleja koguda ja säilitada Andmesubjekti esitatud järgnevaid andmeid: Andmesubjekti ees- ja perekonnanimi, elektronposti aadress ning kontakteerumise sisu.

2.2.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk on lähtuvalt kontakteerumise sisust:

2.2.2.1. Vastutava Töötleja õiguslik huvi, mis seisneb eelkõige toimiva kliendisuhtluse tagamises eesmärgiga vastata Andmesubjekti päringule; või

2.2.2.2. Müügilepingu täitmine, mis seisneb Müügilepinguga seonduva kliendisuhtluse tagamises eesmärgiga vastata Andmesubjekti Müügilepinguga seonduvale päringule, pretensioonile või taganemisavaldusele.

2.2.3. Isikuandmeid säilitatakse kolm aastat alates Isikuandmete kogumisele järgnevast aastast.

2.3. Vastutava Töötleja sotsiaalmeedia konto või elektronposti aadressi vahendusel tagasiside, pretensiooni või taganemisavalduse esitamisel või muul eesmärgil kontakteerumisel

2.3.1. Vastutava Töötleja sotsiaalmeedia konto või elektronposti aadressi vahendusel tagasiside, pretensiooni või taganemisavalduse esitamisel või muul eesmärgil kontakteerumisel võib Vastutav Töötleja koguda ja säilitada Andmesubjekti esitatud andmeid, milleks on muuhulgas sõltuvalt kontakteerumise vahendist järgnev:

2.3.1.1. Vastutava Töötleja hallatavad sotsiaalmeedia kontod – Andmesubjekti sotsiaalmeedia kontol avaldatud nimi ja kasutajanimi, sotsiaalmeedia platvormi kaudu esitatud teave ning sõnumi sisu;

2.3.1.2. Elektronposti aadress – Andmesubjekti elektronposti aadress, elektronposti teel esitatud andmed ning kontakteerumise sisu;

2.3.1.3. Telefon – telefoninumber, kõne käigus edastatud andmed ning kontakteerumise sisu.  

2.3.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk on lähtuvalt kontakteerumise sisust:

2.3.2.1. Vastutava Töötleja õiguslik huvi, mis seisneb eelkõige toimiva kliendisuhtluse tagamises eesmärgiga vastata Andmesubjekti päringule; või

2.3.2.2. Müügilepingu täitmine, mis seisneb Müügilepinguga seonduva kliendisuhtluse tagamises eesmärgiga vastata Andmesubjekti Müügilepinguga seonduvale päringule, pretensioonile või taganemisavaldusele.

2.3.3. Isikuandmeid säilitatakse kolm aastat alates Isikuandmete kogumisele järgnevast aastast.

2.4. Vastutava Töötleja hallataval sotsiaalmeedia kontol loosis osalemisel

2.4.1. Vastutava Töötleja hallataval sotsiaalmeedia kontol loosis osalemisel võib Vastutav Töötleja koguda ja säilitada Andmesubjekti esitatud andmeid, milleks on muuhulgas järgnev: Andmesubjekti sotsiaalmeedia kontol avaldatud nimi ja kasutajanimi, auhinna kättesaamise meetod (sealhulgas tarneaadress) sotsiaalmeedia platvormi kaudu esitatud teave ja pildid.

2.4.2. Vastutav Töötleja avaldab loosi võitja sotsiaalmeedia kontol avalikustatud nime või kasutajanime vastaval Vastutava Töötleja hallataval sotsiaalmeedia kontol üksnes avaldamisele eelnevalt antud nõusoleku alusel eesmärgiga teavitada Andmesubjekti loosi võidust.

2.4.3. Loosis osalemisel on Isikuandmete töötlemise õiguslik alus loosi alusel Kinkelepingu sõlmimine, sellele eelnevate meetmete võtmine ja Kinkelepingu täitmine loosis nimetatud tingimustel. Võitja andmete avalikustamisel on isikuandmete töötlemise õiguslik alus loosi võitnud Andmesubjekti nõusolek. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on loosi võitja teavitamine, loosi võitjaga ühenduse saamine ning loosi tulemusel võidetud toote loosi võitjale kättetoimetamine.

2.4.5. Loosis osaleja Isikuandmeid säilitatakse kuni loosi võitja välja loosimiseni. Loosi võitja isikuandmeid säilitatakse kuni kuus kuud loosi võitja välja loosimisest.

2.5. Vastutava Töötleja veebilehe külastamisel

2.5.1. Vastutava Töötleja veebilehe külastamisel salvestuvad Andmesubjekti seadmesse veebilehitseja vahendusel küpsised ehk väikesemahulised tekstifailid. Küpsiste rakendamise eesmärk on saada koondatult analüütilist teavet Vastutava Töötleja veebilehe külastuste kohta. Analüütilised küpsised rakenduvad üksnes pärast Andmesubjekti poolt nõusoleku andmist. Täiendava teabe saamiseks Vastutava Töötleja veebilehel rakendatavate küpsiste kohta tutvu Voog veebirakenduse küpsiseteavitusega.

2.5.2. Vastutava Töötleja veebilehe külastamisel kogub ja säilitab veebiserver automaatselt Andmesubjekti poolt veebilehe külastamiseks kasutatava seadme tehnilist teavet (IP aadress, seadme/veebilehitseja andmed ja enne Voogi veebisaidile tulemist külastatud veebilehed), millele Vastutaval Töötlejal puudub ligipääs ning mille suhtes on eraldiseisev vastutav töötleja Voog veebirakendus (osutaja: OÜ Edicy). Täiendava teabe saamiseks tutvu Voog privaatsusteavitusega.  

3. Andmesubjekti õigused isikuandmete töötlemisel

3.1. Andmesubjektil on õigus  Vastutavalt Töötlejalt taotleda:

3.1.1. juurdepääsu Andmesubjekti puudutavatele Isikuandmetele;

3.1.2. Andmesubjekti puudutavatele Isikuandmetele parandamist või kustutamist, kui Vastutava Töötleja poolt töödeldavad Isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed või Vastutaval Töötlejal puudub nende töötlemiseks Andmesubjekti hinnangul õiguslik alus;

3.1.3. Andmesubjekti puudutavate isikuandmete töötlemise piiramist, kui:

3.1.3.1. Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsust;

3.1.3.2. Isikuandmete töötlemine on Andmesubjekti hinnangul ebaseaduslik;

3.1.3.3. Vastutav Töötleja ei vaja Isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

3.1.3.4. Andmesubjekt on esitanud vastuväite Vastutava Töötleja õigustatud huvi kaalumiseks ja soovib otsuse tegemiseni vaidlustatud Isikuandmete töötluse piiramist.

3.1.4. Isikuandmete ülekandmist endale või eraldiseisvale vastutavale töötlejale;

3.2. Andmesubjektil on õigus esitada vastuväide Andmesubjekti puudutavate Isikuandmete töötlemisele.

3.3. Juhul kui Andmesubjekti hinnangul on Vastutav Töötleja töödelnud Andmesubjekti isikuandmeid ilma õigusliku aluseta või vastuolus kehtivate õigusaktidega, on Andmesubjektil õigus esitada Vastutava Töötleja tegevuse peale Andmesubjekti Isikuandmete töötlemisel kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

3.4. Andmesubjektil on õigus võtta igal ajal tagasi Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek kontakteerudes Vastutava Töötlejaga.

4. Isikuandmete edastamine ja vastuvõtjad

4.1. Vastutav Töötleja võib edastada Andmesubjekti Isikuandmeid järgmistele volitatud töötlejatele:

4.1.1. Voog veebirakendus (osutaja: OÜ Edicy) Vastutava Töötleja veebilehe haldamiseks;

4.1.2. Merit raamatupidamistarkvara (osutaja: AS Merit Tarkvara) Vastutava Töötleja raamatupidamisarvestuse pidamiseks;

4.1.3. Sotsiaalmeediaplatvormid Facebook ja Instagram (osutaja: Facebook Inc.) ning e-posti teenus Gmail (osutaja: Google LLC), mille vahendusel võidakse töödelda Andmesubjekti Isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Nimetatud andmeedastused on turvatud USA ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud andmekaitseraamistikuga (EU-U.S. Privacy Shield) ja andmetöötluslepingutega.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada teavet oma Isikuandmete edastamise kohta väljaspoole Euroopa Liitu, pöördudes Vastutava Töötleja poole ülalviidatud kontaktandmetel.

4.3. Seaduses sätestatud juhtudel ning alustel avaldab Vastutav Töötleja Andmesubjekti Isikuandmeid avaliku sektori asutustele ning õiguskaitseorganitele.

4.4. Kontakteerudes Vastutava Töötlejaga tema poolt hallatavate sotsiaalmeedia kontode kaudu, võivad Andmesubjekti andmeid töödelda ka kolmandad osapooled Vastutavast Töötlejast eraldiseisvate vastutavate töötlejatena (näiteks Instagram, Facebook ja Voog). Vastutaval Töötlejal puudub kontroll eelnimetatud kolmandate isikute poolt Andmesubjekti Isikuandmete töötlemise üle. Arvestades eeltoodut soovitab Vastutav Töötleja tutvuda Andmesubjektil kolmandate isikute privaatsusteatistega.

4.5. Juhul kui Andmesubjekt on valinud kaupade kättesaamise viisiks pakiautomaadi või kulleri, edastab Vastutav Töötleja kaupade kättetoimetamiseks vajalikud Andmesubjekti kontaktandmed Andmesubjekti poolt valitud pakiautomaadi või kulleri teenust osutavale äriühingule. 

 

Vastutaval Töötlejal on õigus käesolevat privaatsusteatist täiendada ning muuta avaldades uue privaatsusteatise versiooni Vastutava Töötleja veebilehel moamidisain.ee.  

Viimati uuendatud: 26.04.2020